Armonia

Music & Movement Harmony

För att fungera i världen behöver vi integrera vår personlighet – kropp, känslor och tankar – till en harmonisk enhet. Allteftersom vi lär oss att stilla vårt ego kan vi få kontakt med vårt högre medvetande, själen, den inre sanningen, Kristusmedvetandet, Gud, eller vad vi föredrar att kalla denna högsta livsprincip. Detta lär man sig inte inte på en helgkurs. Det är en process som kräver uppmärksamt arbete och tålamod, en fortgående rörelse, en oändlig dans i många frekvenser, färger och former med oss själva som instrument.

Vi är alla delar av en större helhet, där vi inte endast utvecklas individuellt, utan även som grupp, som mänsklighet. Alla toner och rörelser är skimrande nyanser och återspeglingar av det gudomliga Logos och uttryck för olika vägar till insikt och upplysning, vägar som i slutändan sammanstrålar i den enda Vägen.

I Music & Movement Harmony ser vi personligheten som ett instrument, där vi genom ljud, ton, klang, rörelse och dans, liksom även form, färg och symboler utforskar oss själva. Vi lyssnar på och rör oss till musik, tonar och sjunger enkla sånger i sökandet efter vår inre ton. Vi släpper loss och samlar ihop, vi dansar fritt och i cirkel. Vi iakttar kroppen, känslorna och tankarna. Vi lyssnar efter vår själ i syfte att både som individer och som grupp bli delaktiga i den heliga geometri som binder samman hela Skapelsen.

Som hjälpmedel använder vi bl.a. klangskålar, stilla enstämmig gregoriansk sång, Hildegard av Bingens undersköna toner, harmoniskapande klassisk musik som t.ex. Bach och Mozart samt ibland vår egen tids nyskapande klangvärldar, liksom traditionell musik från när och fjärran.

I den gemensamma dansen utgår vi ifrån den urgamla evighetssymbolen med cirkeln och mittpunkten, där cirkeldanserna utgör en viktig del. De består till stor del av koreograferade danser till musik av Hildegard av Bingen, gregoriansk sång och klassisk musik. Vi använder oss ibland också av danser ur andra traditioner, såsom Heliga danser och Bachblomsterdanser.

Musiken är viktig och olika sammankomster kan utifrån musikvalet ges olika inriktning. En gång fokuserar vi helt på Hildegard av Bingen, en annan gång t.ex. Mozart. Andra gånger gör vi ett svep genom musikhistorien från gregoriansk sång till nutida musik. Genom att följa musikens väg från enklare till mer komplexa former går det att följa både vår individuella och mänsklighetens utveckling. Som en röd tråd i denna musikaliska process ljuder en ren och stilla ton, den gudomliga ton, av vilken vi alla är delar. Ur denna ton har benådade kvinnor och män hämtat inspiration till odödlig musik. I denna ton kan varje människa finna sin egen inre ton. När vi börjar stämma vårt instrument – vår personlighet – i samklang med själens ton uppstår harmoni.

Klang

Klangmassage

En traditionell klangmassagebehandling går till så att man ligger ner, fullt påklädd, först på magen och därefter på rygg. På och omkring kroppen placeras klangskålar av olika storlek. När man slår an skålarna börjar kroppens celler att vibrera tillsammans med skålarnas olika frekvenser. Man upplever sig genomsköljd av en värld av harmoniska och harmoniserande klanger, ljud som inte endast påverkar kroppen, utan hela personligheten, känslomässigt och mentalt. Samtidig får man ta del av en fantastisk ljudupplevelse. Man kan också spela på skålar som hålls t.ex. ovanför kroppen, och även här brukar man ofta känna klangens vibrationer i kroppen. Behandlingarna kan i övrigt varieras alltefter klienternas olika behov. Vid behandlingen används i första hand s.k. tibetanska klangskålar i olika storlekar. De tibetanska skålarna innehåller, i motsats till de flesta andra, tolv metaller.

I Europa används klangmassage inom de mest skilda områden, vanligen för avspänning och stresslindring. I bl.a. Tyskland och Österrike används metoden ibland även för rehabilitering inom sjukvården, liksom inom demens– och palliativ vård. Klangmassage används inom psykiatrin, av psykoterapeuter men också av sjukgymnaster samt som komplement inom olika former av alternativ vård. I de tysktalande länderna finns även läkare som utbildat sig till klangmassörer och integrerat klangmassage i sina verksamheter. Klangmassage är även ett utmärkt alternativ till olika stresslindringsmetoder, t.ex. på arbetsplatser. De flesta kan behandlas med klangmassage, men bör likväl undvikas av människor med psykotiska diagnoser (t.ex. bipolär sjukdom och schizofreni) liksom epileptiker, undantag kan i vissa fall göras i samråd med läkare. Klangmassage är inte en läkemetod, utan framförallt en väg till avspänning. Samtidigt har den en förmåga att aktivera kroppens egna självläkande krafter. Det handlar om en form av ljudterapi, där de övertonsrika klangskålarna har en förmåga att på djupet påverka inre fysiska, psykiska och mentala processer. Exakt vad som orsakar de förbättringar av olika symptom som så ofta sker kan vara svårt att säga, då det behövs mer forskning för att på ett vetenskapligt sätt undersöka klangmassagens verkningar. Kanske beror det ibland på att den djupa avspänningen har löst upp de spänningar som orsakade problemet. Detta tycks ofta vara fallet vid t.ex. muskelsmärtor och migrän.

Reaktionerna av en klangmassagebehandling kan skifta, men de vanligaste är, förutom själva klangupplevelsen, en djup avspänning och ett stort lugn, men även en känsla av fokusering, vitalitet och mental klarhet. Därmed frigörs också klientens egen kreativa energi. Man kan också känna sig trött och lite frusen efteråt, symtom som är övergående. I en tid av starka spänningar, såväl i våra privata liv som i samhället och världen i stort, är behandling med klangskålar en unik väg till inre och yttre harmoni, i en del fall som komplement till andra behandlingsmetoder. Den är en avspänningsväg för såväl spända muskler som lindriga depressioner och en hjälp att låta ett överaktivt sinne komma till ro. När hela personligheten är balanserad, öppnar klangerna klienten för möjligheten att få kontakt med sitt högre jag och till en större integration mellan personligheten och själen. Även om klangmassagen i sig inte botar, så kan den ändå lägga en grund till ett helande.

Klangskålar

Klangskålar kallar man speciella skålar tillverkade av olika antal metaller. När man spelar på skålarna uppstår vackra och övertonsrika klanger, som dessutom växlar beroende på om man spelar med t.ex. filtklädda kläppar i olika storlekar eller träpinnar. Klangskålarna har använts inom olika rituella sammanhang, framförallt inom buddhismen, t.ex. i Kina och Japan. Mest kända torde de tibetanska klangskålarna vara. De är också de mest mystiska, inte minst därför att man egentligen inte vet hur de har använts, om de verkligen ingick i de buddhistiska riterna eller om de användes till något helt annat. Det finns indikationer som antyder att de i vissa fall till och med kan ha använts som matkärl!

Under de senaste trettio åren har många musiker använt klangskålar vid konserter och till meditationsmusik. Många införskaffade sina skålar under 70– och 80-talen under resor i Tibet och Indien och tog dem med sig till Europa, både för eget bruk och till försäljning. Idag finns därför nästan inga gamla skålar kvar att köpa och de få som fortfarande går att få tag i är ofta av dålig kvalitet. Därför förekommer numera en omfattande nytillverkning av klangskålar, både handgjorda efter gammal hantverkskunskap och fabrikstillverkade.

Många musiker och terapeuter kombinerar klangskålar med t.ex. cymbaler och gongar i olika storlekar, ibland också med andra instrument. Ett viktigt instrument är härvid det s.k. monokordet.

Monokord1 ArmoniaMonokord betyder egentligen ”en sträng”, alltså ett ensträngat instrument. Det användes t.ex. under medeltiden för att ange toner och intervall. Det förekom också som polykord, d.v.s. med ”flera strängar” stämda i samma tonläge. Idag används monokordet p.g.a. sin kraftfulla och övertonsrika klang också i terapeutiska sammanhang, liksom i form av klangbäddar och klangstolar och har en starkt avstressande verkan.

Guds Ton är fylld av gnistrande klanger

En kosmisk dans

Som genomsyrar skapelsen

och ger Liv åt Livet.