Syfte

Syftet med Vox harmonia är att vidga förståelsen för ljudets, klangens, musikens och rörelsens makt och förmåga att påverka och skapa harmoni. Arbetet kan sägas vara tvåfaldigt. Den ena sidan är undersökande och kommer till uttryck genom forskning och författarskap. Den andra sidan är mer utåtriktad genom föredrag, seminarier, kurser, workshops, retreater, klangsessioner och musikalisk-konstnärlig verksamhet. Arbetet kan ske såväl i grupp som med enskilda. Ämnena är följande:

Musikens makt, Sfärernas harmonier, Hildegard av Bingen, Klassisk musik, Mozart, Constance Mozart, Gregoriansk sång, Rytmik, Rörelse och dans, Meditativa cirkeldanser, Toning, Meditation, Klangskålar, Klangmeditationer, Klangmassage.

En del av dessa ämnen går in under konceptet Armonia, Music & Movement Harmony.

Se vidare under Musik&Klang resp. Musik&Rörelse!

Harmoni11 Syfte

Vox harmonia är ett mångtydigt begrepp och kan därför översättas på olika sätt.

Vox kan ges många tolkningar, men den vanligaste är att översätta det med röst eller stämma (jämför t.ex. engelskans voice, franskans la voix). Andra översättningsmöjligheter är ton och ljud, men även ord och tal. Mångtydigheten gör alltså vox till ett uttryck för allt från det enkla ljudet till sång och musik.

Harmonia, som kommer från grekiskans harmonía togs över av latinet, där det uttalas harmónia och bl.a. betyder samklang och — harmoni. Det kan också vara en beteckning för toner som klingar tillsammans, men även ett uttryck för musikens harmoniska förlopp. Enklast är att låta harmonia översättas med det som man vanligen förknippar det med, nämligen harmoni, som står för något som är i balans och samklang.

Vox harmonia kan därför översättas på bl.a. följande sätt:

Den harmoniska rösten
Den harmoniska tonen
Det harmoniska ljudet

Vox harmonia blir sålunda en symbol för livets alla harmoniska frekvenser i form av ljud, toner, sång och musik men även symbol för livets harmoni i alla dess avseenden. Harmoni är det vi alla i grund och botten eftersträvar, även när man får intryck av motsatsen.

DSCN0934 300x225 Syfte

Inom vissa andliga tankegångar använder man begreppet harmoni genom konflikt, vilket innebär att verklig och varaktig harmoni egentligen inte kan uppnås utan att man först har upplevt och genomlevt oro och svårigheter i form av kriser och konflikter. Detta gäller både enskilda människor, grupper, samhällen och världen i sin helhet. Konflikterna utgör därvid nödvändiga reningsprocesser. Därför kan vi inte undgå svårigheter eller konflikter och det är först efter att ha genomlevt mörkret kan vi se och uppleva ljuset i slutet av tunneln.

I en del andliga traditioner sägs också att allting styrs och påverkas av sju olika slags kvaliteter, eller energier, där den fjärde energitypen är den som står för just harmoni genom konflikt. Det är också den energi som befinner sig mitt i och binder samman och skapar balans mellan de tre första och de tre sista energityperna. Sålunda utgör den fjärde energin hjärtat i såväl den större helheten som i den mänskliga konstitutionen. Och det är hjärtat som samtidigt står för den kärlek som binder  allting samman i förståelse och enhet.

När allt är i balans uppstår harmoni. Det är här som klang och musik har en enastående förmåga att bidra till välmående för såväl den enskilda människan som till att skapa kärlek och fred i världen.

Om logotypen och några av de publicerade bilderna

Utifrån en vision som kom till mig för många år sedan skapade konstnären Lajos Szelényi. Vox harmonias logotyp. Symboliskt kan den tolkas på olika sätt:

En kvinna som håller en ljudande gong ovanför sitt huvud,

… som med sina händer håller den lysande själen,

… som håller solen.

Vox utols%C3%B3 2  178x300 Syfte

Bilder

Hunterian Art Gallery i Glasgow har gett tillstånd till publicering av ett porträtt av Constanze Mozart och Alamire för sida ur den s.k. Dendermonde-handskriften. Pastellmålningen av Mozart finns i privat ägo och jag tackar varmt för tillståndet att publicera den här.